26/02/2019  |   Bởi Super Admin  |   Tuyển dụng
TUYỂN 02 KẾ TOÁN - VP HÀ NỘI


Xem thêm
07/06/2016  |   Bởi Super Admin  |   Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG 02 KỸ SƯ XÂY DỰNG – CÁN BỘ KỸ THUẬT TRỰC TIẾP THI CÔNG
Xem thêm
20/05/2016  |   Bởi Super Admin  |   Tuyển dụng
Kỹ sư xây dựng.                          Số lượng: 02 người (01 Nam; 01 Nữ)
Xem thêm
24/09/2015  |   Bởi Super Admin  |   Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2013
Tuyến Kỹ sư xây dựng
Số lượng: 02
Vị trí:
–       Kỹ thuật thi công trực tiếp.
–       Giám sát thi công.
–       Chỉ đạo thi công.
Xem thêm
24/09/2015  |   Bởi Super Admin  |   Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2013
Tuyến Kỹ sư xây dựng
Số lượng: 02
Vị trí:
–       Kỹ thuật thi công trực tiếp.
–       Giám sát thi công.
–       Chỉ đạo thi công.
Xem thêm
24/09/2015  |   Bởi Super Admin  |   Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2013
Tuyến Kỹ sư xây dựng
Số lượng: 02
Vị trí:
–       Kỹ thuật thi công trực tiếp.
–       Giám sát thi công.
–       Chỉ đạo thi công.
Xem thêm